Itigil ang Pamamaslang! Pananampalataya, Tindigan!

Union Theological Seminary
Student Government
2017-2018

Sa mga panahon na ito ng kaguluhan at kabi-kabilang patayan na nagaganap sa ating bayan, hinahamon ang ating paninindigan at pananampalataya na nakaugat sa sinabi ni Jesus na ang Kanyang pagparito ay para ang lahat ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Bilang mga seminarista sa Union Theological Seminary, ang tahanan ng mga propeta, kami ay mariing tumututol sa lahat ng patayang ito sa ating bayan. Naniniwala kami na ang esensya ng ating mga pananampalataya ay kasing halaga ng bawat nilalang sa mata ng Diyos. Ang kamatayan ng Panginoong Jesu-Kristo ay kapahayagan ng Kanyang ganap na pag-ibig sa sanlibutan. Ibinigay Niya ang Kanyang sarili para magturo at magmulat sa iba, inialay Nya ang Kanyang buhay para maganap ang ‘pagliligtas.’ Ang pagkaunawang ito sa Diyos na patuloy na nagliligtas sa buhay ng mga tao ay tulad din ng kaunawaang tumugon sa panawagan ng mga sinisiil na masa na direktang biktima ng mga kampanya ng “war on drugs” at ang mga pahayag ng kasalukuyang presidente patungkol sa “crackdown” para sa mga progresibong grupo at organisasyon na nagsusulong ng mga karapatan ng mga maliliit na mamamayan. Ang ganitong mga kampanya ay hindi nakakatulong sa usapin ng kapayapaan sa bansa bagkus ay mas nagpapaigting pa ng karahasan at patayan.

Nakasaad sa konstitusyon ng UTSSG sa Article II – Declaration of Principles ang mga ito:
Section 2. The UTSSG shall enhance prophetical and pastoral articulation, and living out a faith authentic to the expressions and struggles of the poor, deprived and oppressed in our community.

Section 8. The UTSSG shall work for spiritual, intellectual, theological and philosophical fermentation and development within and outside the seminary through various ministerial formations for the total development of both church and society.

Section 9. The UTSSG shall encourage and advocate social awareness through involvement to the current issues and problems, especially the struggles of impoverished majority.

Kaya naman sa ganitong diwa kaming mga seminarista, pastor at mga manggagawa na bumubuo sa UTS Student Government ay tumitindig at nananawagan sa kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Presidente Duterte na tigilan na ang mga kampanya na ito. Naniniwala kami na ang buhay ay mahalaga at ang pag-giit ng buhay na ganap at kasiya-siya sa pamunuan ng estado – sa mga lider na namumuno, sa mga awtoridad na nangunguna sa mamamayan ay isang mabuting adhikain. Tumitindig kami kasama ang mamamayang nakakaranas ng mga panggigipit at pangsisiil na ito sa patuloy nilang paghanap ng hustisya at sa patuloy na pagsusulong sa katarungan at tunay na kapayapaan.

Ito din ay isang panawagan para sa mga propeta ng bayan na patuloy na makilahok sa mga gawain ng mamamayan upang mas makita ang tunay na kalagayan ng ating minamahal na bayan at ng mamamayan nito. Panawagan ito na tayo ay manguna sa pagsulong ng kabanalan ng buhay sa pamamagitan ng pag-giit ng tunay na katarungan at kapayapaan para sa lahat ng mga pamilya ng biktima ng war on drugs, para sa mga nakapiit sa mga bilangguan dahil lamang sa kanilang pakikipaglaban sa karapatan at tunay na kalayaan, at para sa mga pamilya ng naulila sa mga nakaraang engkwentro diumano sa pagitan ng mga sundalo ng estado at ng mga red fighters o mas kilala sa tinatawag na NPA, at panawagan na itigil na ang pagsupil sa lahat ng patuloy na nakikibaka at nakikilahok sa masang Pilipino sa kanilang pakikipaglaban para sa buhay, katarungan, kapayapaan at kasaganahan. Masakit na makita ang mga pangyayaring ito sa ating bayan. Lalong masakit makita na ang mga nanggigipit at nagsisiil sa mga pinaka-aba ng ating lipunan ay ang estado mismo na nangakong poprotekta at tutulong sa mga pangangailangan ng abang masa. Ang mga buhay na naisasakripisyo dahil sa mga huwad na kampanya para sa kapayapaan at anti-poor na mga hakbang ay mas nagpapabigat sa sitwasyon at buhay ng mga pinaka aba ng ating lipunan at sa kanila na ang Diyos lamang ang tanging pag-asa, ito ay panawagan na rin natin bilang Pilipino para sa ating tunay na kapayapaan – makilahok sa masang nagsusulong ng katarungan at kapayapaan!

Kasabay ng panawagan namin na ito sa ating Presidente at sa kanyang pamunuan ay ang pagsulong ng mga usapin at adyenda ng “Peace Talks!” Itigil ang Pamamaslang, Karapatan Ipaglaban!

Mateo 5:9 “Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila’y ituturing na mga anak ng Diyos.” Ang kapayapaan na nakaugat sa katarungan at kabanalan. Ito ang aming ipinapanawagan at ito ang patuloy naming isusulong habang tangan ang pananampalataya na iminulat sa amin ni Jesu-Kristo. Kapayapaan hindi pamamaslang!

EXECUTIVE BODY
Carleen Nomorosa
Joshue Zuriel C. Tiempo II
Mara Kris M. Molina
Iraida Thelma C. Tirad
Jochebed Joyce F. Lovendino
Ann Krizelle Tadiosa

CLASS PRESIDENTS
Sheryll Ann Marcos
Ricky Acob
Lordreden Paglinawan
June Suyom